Конкурс на проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ «СК «ОРАНТА-СІЧ» за 2020 рік

КОНКУРС НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРАТ «СК «ОРАНТА‑СІЧ» ЗА 2020 РІК.

ОГОЛОШУЄМО КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Оранта-Січ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «Оранта-Січ» за 2020 рік.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що  встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ ВИМОГАМ:
 • відповідає встановленим Законом вимогам;
 • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, в тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:
  1. Не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;
  2. Не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;
  3. Не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій цієї статті, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів.
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству;
 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариством;
 • відсутні обмеження щодо надання послуг, передбачених статтею 27 Закону.
ЗАВДАННЯ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВКЛЮЧАЄ:
 • перевірка фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України;
 • підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з метою надання до Національного банку України аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності страховика;
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика ПрАТ «СК «Оранта-Січ» (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика)

Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік мають бути представлені ПрАТ «СК «Оранта-Січ» не пізніше 31.03.2021 року.

НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ, ЯКІ:
 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРЕТЕНДЕНТИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
 • Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ:
 • Кінцевий строк подання документів та пропозицій – 14.12.2020 року до 17 годин 00 хвилин.
 • Дата проведення конкурсу – 17 грудня 2020 року об 11 годині 00 хвилин.
 • Документи надсилайте, будь ласка на адресу: 69104, Україна, м. Запоріжжя, бул. Європейська, 16 та/або на електронну пошту [email protected]
 • Контактні особи: головний бухгалтер Стрішко Катерина Федорівна (061) 764-87-23 .
 • Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.
 • Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Товариства.
Конкурс на проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ «СК «ОРАНТА-СІЧ» за 2020 рік
Пролистать наверх